VX 520 GPRS

מסוף תשלום סלולרי נייח
למד עוד על VX 520 GPRS

VX 680

מסוף תשלום סלולרי נייד
למד עוד על VX 680